LOL女神
刘雯婷

姓        名:刘雯婷

星        座:双鱼座

出  生  地:重庆

身        高:170cm

学        校:北京体育大学

专        业:体育舞蹈

入        学:2013

性格特征:怕生,慢热,其实熟悉起来后很乱来

兴趣爱好:LOL 睡觉 摄影

特异功能:做白日梦

宠        物:狗

满意部位:左眼女神简介:

一个承包了白日梦的女子

内向慢热易害羞

爱吃爱睡爱联盟

不羁放纵爱自由,以梦为马走四方